ഹഖീഖത്തു മുഹമ്മദിയ്യ: ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍

മാനവ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും വിശാലവും സൂക്ഷ്മവുമായ വായനകള്‍ക്ക് വിധേയരായവരാണ് പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് (സ). വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും പൂര്‍ണമായും സുതാര്യമായിരുന്നു പ്രവാചകന്‍ (സ)...

അഫ്ആലിലെ തൗഹീദിലൂടെ…

ജീവനുള്ള വസ്തുക്കള്‍ അവയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് കാരണം അല്ലാഹുവാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും?! പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിന് ഇമാം ഗസാലി ഇഹ്യാഉലൂമിദ്ദീനില്‍ ഉത്തരം നല്‍കുന്നത് പേന കൊണ്ടുള്ള...

Category - Sufism

Home » Essay » Sufism